Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

bakkaunet

Hans Finnes gate 3 D

Prisantydning

11 990 000,-
Totalpris: 12 044 920,-

Bo supersentralt, rolig og med høy bo-komfort kun 10-15 minutters gange fra sentrum.

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

11 990 000,-

Omkostninger

54 920,-

Primærrom

179 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Rekkehus

Finn annonse

308888638

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

2023

Energimerke

None

Tomteareal

1 335 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Odin Sundland

Avdelingsleder/Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  5 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  4 minwalking
 • primary-schoolSkole
  10 minwalking
 • bikeBysykkel
  2 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  3 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 11 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 11 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 43 750,-
Startkapital til sameiet 10 000,-
Gebyr tinglysing skjøte 585,-
Gebyr tinglysing av pantedokument 585,-
Omkostninger totalt 54 920,-
Totalpris ink. omkostninger 12 044 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

3-0134/22

Matrikkel

Gnr. 9
Bnr. 313
Trondheim Kommune

Byggeår

2023

Tomt

1 335 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse

Beskrivelse av boligen

Parkering

Carport, p‑plasser og boder er planlagt organisert som tilleggsareal til seksjonen og den følger til enhver tid seksjonen.

Diverse

Eiendommen er under seksjonering
‑ Selger vil besørge at eiendommen blir seksjonert i eierseksjoner.
‑ Hver bolig vil på et senere tidspunkt, bli tildelt eget seksjonsnummer og endelig adresse av Trondheim kommune.
‑ Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets evt. felleskostnader.
‑ Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av
LOV‑2017‑06‑16‑65) og vedtektene.
‑ Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant). Legalpantet er sikret oppad til 2 ganger grunnbeløpet, jf. eierseksjonsloven § 31 første ledd. Med legalpantet i hver enkelt seksjon menes pantet de andre sameierne har i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet. Pr. 1. mai 2023 er grunnbeløpet kr 118 620,-.
‑ Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne.Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no. Ervervsbegrensningen omfatter også indirekte erverv. Som indirekte kjøp regnes erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap som fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har en nærmere bestemt tilknytning til hverandre. Som nærstående regnes ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i et ekteskapsliknende forhold, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken samt deres ektefeller eller tilsvarende, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold. Som nærstående i denne sammenheng gjelder også selskap som vedkommende selv eller noen nærstående har bestemmende innflytelse over. Det er likevel ikke noe i veien for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig. For det andre gjelder det der eierne er selskaper i samme konsern, og for det tredje gjelder det dersom eierne er selskaper, som en fysisk person alene eller sammen med en nærstående har bestemmende innflytelse over.

In‑blanco:
Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i
bud. Megler fraråder bruk av blanco‑skjøte.

Dersom kjøperen av boligen ikke ønsker grunnbokshjemmel overført ved overlevering av boligen fra selger til kjøper (blanco skjøte), må avtale som regulerer dette forholdet inngås og oppnås mellom kjøper og selger og godkjennes av megler. Kjøper må selv besørge samtykke til dette fra sin bankforbindelse/kreditor, i forbindelse med budgivningen. Kreditor må i slikt tilfelle utferdige pantedokument basert på tredjemannssamtykke i tinglysing av pantedokumentet i den aktuelle bolig/seksjon. Selger plikter på sin side å signere tredjemannssamtykket i kjøperens pantedokument.
Urådighetserklæring til kjøper tinglyses på eiendommen, og gebyr for dette bekostes av kjøper.Dersom kjøperens kreditor ikke samtykker i slik
gjennomføring av handel, gir kjøperen selgeren ugjenkallelig rett til å tinglyse skjøte for å unngå forsinkelse av oppgjøret fra meglers side. Kjøperen
kan i så henseende ikke gjøre selgeren eller megleren ansvarlig for de kostnader eller tap han blir påført ved manglende samtykke fra sin kreditor. Dersom kjøper inngår avtale om kjøp av flere boliger som går i strid med gjeldende lovverk, jfr. borettslagsloven eller eierseksjonsloven, plikter kjøper innen overtagelsesdag å utpeke hvem som skal stå som kjøper i skjøtet, samt dennes signatur på skjøtet.

GARANTI
For de boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova, vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og evt. § 47 (ved forskuddsbetaling). Selger skal uten ugrunnet opphold umiddelbart etter bortfall av eventuelle forbehold, eller senest når byggearbeidene igangsettes, sørge for sikkerhetsstillelse i samsvar med bufl. § 12. Garanti må dog alltid stilles før innbetalinger frigis til selger og/eller kjøper fratas instruksjonsretten over innbetalt beløp. Sikkerheten for § 12 garanti tilsvarer 3% av vederlaget frem til overtagelsestidspunktet. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5% og gjelde i fem år etter overtagelse. Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

Andre utgifter

Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.
Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i grendelag / velforening som blir etablert i boligfeltet.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.

Innhold

Type bolig og eierform

Rekkehus - Selveier

Byggeår

202

Innhold

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt
totalt P‑rom. Ved angivelse av boligens totale P‑rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Standard

Se leveransebeskrivelse fra utbygger.

Areal

Bruksareal (BRA): 219m2
Primærrom (P-ROM): 179m2

Antall soverom

4

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 1 335 m2 eiet tomt.
Eiet
Tomteareal 1335 kvm

Offentlig informasjon

Regulering

Området er regulert til boligformål i henhold til
reguleringsplan med bestemmelser.
Eiendommen ligger i forslag til fremtidig
henssynsone for kulturminner.
Reguleringsbestemmelser/plan følger vedlagt
prospektet.
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert
19.08.2022.
Det er gitt igangsettingstillatelse for prosjektet
datert 02.09.2022.

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før
overtakelse.
Manglende ferdigattest er ikke til hinder for
overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av
en slik karakter, for eksempel knyttet til
ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig
brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som
gjenstår og en frist for ferdigstillelse.
For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret
må det påregnes utstedelse av midlertidig
brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom
søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan
gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.
Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan‑ og
bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom
midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Adgang til utleie

Det foreligger ingen begrensninger om utleie av seksjonen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel) med unntak av de begrensninger som evt. følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Da boligene selges som nybygg under oppføring, er
grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt.
Når boligen er overtatt, skal man oppgi P‑ROM og
S‑ROM (sekundærrom, eks.innvendig bod) i
selvangivelsen. Deretter vil boligverdi og
kommunale avgifter beregnes.

Om kommunen har innført eiendomsskatt så
baseres denne på markedsverdien minus
bunnfradrag multiplisert med den promillesats som
til enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t
2‑7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes
til kommunen.
Det varierer fra kommune til kommune om
eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter
eller ikke.

Kommentar vei, vann og avløp

OFFENTLIG:
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat
vann‑ og avløpsnett mellom det offentlige
tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal
driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier
som er tilknyttet dette.
Tilknyttet offentlig vei via private internveier.
Utgifter til brøyting og vedlikehold er inntatt i
budsjett med stipulert beløp og ALT: dekkes/dekkes
ikke av andelseierne / sameierne i felleskap.
Vei:
Det er erklæring med dagboknr. 2368640 fra 2019,
tgl. 23.04.2020 der eier av gnr. 9, bnr. 313, gir eiere
av gnr. 9, bnr. 922 adkomstrett som vist på tgl.
situasjonsplan

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Selger tar følgende forbehold med tanke på igangsetting av prosjektet:

‑ At det for selger innvilges en tilfredsstillende byggelånsfinansiering for ferdigstillelse av prosjektet.

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:

‑ Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.
‑ Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser.
‑ Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.
‑ Selger forbeholder seg retten til å bestemme material‑ og fargevalg på bygningsfasader og utvendige fellesarealer.

Begge parter vil bli fristilt fra inngått avtale dersom selger ikke frafaller forbeholdene innen oppgitt frist.

Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet.
Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene.
Videre står selger fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å gjøre forbeholdene gjeldende.
Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Evt. beløp som kjøper har innbetalt, med tillegg av evt. opptjente renter, utbetales til kjøper.
Dersom kjøper ikke har fått annen beskjed fra selger innen fristens utløp, anses selgers forbehold som frafalt.

Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om:
1. Fremdrift.
2. Byggestart og overtagelse.
3. Tidspunkt for endringsmøte.
4. Eventuelle reguleringsendringer og nabovarsler m.m.
5. Skriftlig varsel dersom det oppstår endringer i leveransebeskrivelse / standard.
6. Skriftlig varsel dersom det oppstår forsinkelser grunnet force majeure, steik, grunnforhold og lignende som medfører utsettelse av overtagelse.

GENERELLE FORBEHOLD
- Salg av prosjektet til annen utbygger/selger. Dersom enkeltboliger er solgt, vil kjøpekontrakten mellom selger og kjøper transporteres til ny selger/utbygger.

‑ Foreta endringer i materialvalg, konstruksjonsløsninger, fargevalg, arkitektoniske
løsninger, herunder blant annet mindre endringer i planløsninger, samt tilpasninger som er nødvendige etter hvert som prosjektet detaljprosjektertes, uten
forhåndsvarsel til kjøper. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er
hensiktsemessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligenes kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan.
Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene.

‑ Endring av priser og salgsbetingelser på usolgte enheter.

‑ Beholde eller leie ut usolgte boliger.

‑ Gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere ‑ uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.

‑ Å godta eller forkaste ethvert bud.

‑ At prosjektet kan gjennomføres på en måte som imøtekommer de av rettighetshaver oppstilte vilkår for tilpasning og forsvarlighet forbundet med etablering av nettstasjon på eiendommen. Det samme gjelder imøtekommelse av øvrige offentlige påkrav forbundet med forholdet.

‑ Kjøper plikter å gi tilgang til egen bolig og fellesområder, dersom det er nødvendig for drift og vedlikehold av fellesområder og energi nettverk mm.

‑ Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva, tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder
for selgerens ytelse, ansees som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov eller forskriftsverk som påfører
selgeren uventede kostnader.
Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

‑ Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a. adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av
ledninger, energi/nett etc.

‑ Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til prospektet.

‑ Selger yter ikke lengre garanti for medfølgende hvitevarer, utover hva kjøpsloven gir.

‑ Vindusplassering i den enkelte enhet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet estetiske utformingen av bygget.

‑ Det gjøres oppmerksom på at iht. kravene i TEK 17 så må ikke vinduer leveres som åpningsvinduer.

FORSINKELSE
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.

Overtakelse

Bygging er igangsatt, estimert byggetid er 12 mnd. Dersom det oppstår forsinkelse, skal dagmulkt beregnes etter 12 mnd. fra sletting av selgers
forbehold. Dersom selger gjør forbehold gjeldende, så skal det meddeles kjøper skriftlig innen den angitte frist, og følgende vil da gjelde:
‑ Bindende avtale bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av avtalens bestemmelser.
‑ Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper.Endelig fastsettelse av nøyaktig
overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal
avholdes. Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som
bekrefter at overtagelse har funnet sted. Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt og innflytningsklar.
En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto. Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Dersom det oppstår en forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal denne beregnes fra det nye
overtakelsestidspunktet. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest /midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest / midlertidig brukstillatelse foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs‑ og overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/ tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto
inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.

Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes innenfor normal kontortid. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og ‑pris på ulike
byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt
standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal. Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår slike følger
som medfører at ovenstående frister forskyves. Fristene i avsnitt over er bindende og utløser dagmulkt, dersom de overskrides av andre årsaker
enn angitt i ovenstående avsnitt. Fristene kan for øvrig også bli forskjøvet hvis Selger har rett til fristforlengelse etter bufl. § 11Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhus areal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtagelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med kostnadsbildet på manglene/det ikke ferdigstilte arbeidet. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløpsfastsettelse utarbeidet av takstmann. Oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få utstedt ferdigattest.

FORHÅNDSBEFARING AV BOLIG
Kjøper vil bli innkalt til forhåndsbefaring av boligen før overtagelse. Ved forhåndsbefaringen er målsettingen at boligen skal fremstå ferdig og uten synlige feil og mangler. Dersom det oppdages kontraktsmessige mangler, blir disse protokollført for utbedring før selve overtakelsen. På samme befaring vil man også avstemme at endrings‑ og tilleggsarbeider er i tråd med avtaler avtalt med entreprenørene. Det skal føres protokoll som skal signeres av begge
parter.

Dokumenter