Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

Solgt

trondheim

Nornevegen 3 B

Prisantydning

7 990 000,-
Totalpris: 8 189 750,-

Prosjekterte eneboliger i kjede. Carport. 4 soverom. Etterspurt beliggenhet! 2 ledige!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 990 000,-

Omkostninger

199 750,-

Primærrom

136 m2

Eieform

Selveier

Boligtype

Annet

Finn annonse

308252051

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Energimerke

None

Tomteareal

882 m2

Soverom

4 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  2 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  2 minwalking
 • primary-schoolSkole
  10 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  7 minwalking
 • shopping-mallKjøpesenter
  7 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 7 990 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 7 990 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 199 750,-
Omkostninger totalt 199 750,-
Totalpris ink. omkostninger 8 189 750,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

3-0138/22

Matrikkel

Gnr. 68
Bnr. 66
Trondheim Kommune

Tomt

882 m2 eiet tomt.

Eierform

Selveier

Beskrivelse av boligen

Diverse

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av 28Informasjon om boligen eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Megler fraråder bruk av blanco‑skjøte. Dersom kjøperen av boligen ikke ønsker grunnbokshjemmel overført ved overlevering av boligen fra selger til kjøper (blanco skjøte), må avtale som regulerer dette forholdet inngås og oppnås mellom kjøper og selger og godkjennes av megler. Kjøper må selv besørge samtykke til dette fra sin bankforbindelse/kreditor, i forbindelse med budgivningen. Kreditor må i slikt tilfelle utferdige pantedokument basert på tredjemannssamtykke i tinglysing av pantedokumentet i den aktuelle bolig/ seksjon. Selger plikter på sin side å signere tredjemannssamtykket i kjøperens pantedokument. Urådighetserklæring til kjøper tinglyses på eiendommen, og gebyr for dette bekostes av kjøper. Dersom kjøperens kreditor ikke samtykker i slik gjennomføring av handel, gir kjøperen selgeren ugjenkallelig rett til å tinglyse skjøte for å unngå forsinkelse av oppgjøret fra meglers side. Kjøperen kan i så henseende ikke gjøre selgeren eller megleren ansvarlig for de kostnader eller tap han blir påført ved manglende samtykke fra sin kreditor. Dersom kjøper inngår avtale om kjøp av flere boliger som går i strid med gjeldende lovverk, jfr. borettslagsloven eller eierseksjonsloven, plikter kjøper innen overtagelsesdag å utpeke hvem som skal stå som kjøper i skjøtet, samt dennes signatur på skjøtet.

Velforening

Det er ikke etablert velforening eller veilag p.t.
Dette kan avtales og evt etableres av kjøperne i
prosjektet.

Innhold

Type bolig og eierform

Enebolig i kjede - Selveier

Byggeår

Innhold

1. etasje Vindfang, vask/wc/teknisk rom, stue og kjøkken
2. etasje Soverom, bad, loftstue/gang og garderobe.

Areal

Bruksareal (BRA): 136m2
Primærrom (P-ROM): 136m2

Antall soverom

4

Takstmanns konklusjon og kommentar til areal

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som erarealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P‑ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P‑rom. Ved angivelse av boligens totale P‑rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal 882 m2 eiet tomt.
Tomteareal 883 kvm. eiet tomt. Tomten gnr. 68, bnr. 66 vil bli fradelt og hver enhet vil få egen matrikkel. Areal iht matrikkelutskrift. Tomten/utomhus blir opparbeidet iht. situasjonsplan.

Offentlig informasjon

Regulering

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Reguleringsbestemmelser som gjelder er R0163 og R0163m. Reguleringsbestemmelser følger vedlagt prospektet. Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert 08.02.2022.

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse.

I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan‑ og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Da boligene selges som nybygg under oppføring, er
grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt.
Når boligen er overtatt, skal man oppgi P‑ROM og
S‑ROM (sekundærrom, eks.innvendig bod) i
selvangivelsen. Deretter vil boligverdi og
kommunale avgifter beregnes.
Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere
spørsmål i denne forbindelsen.

Trondheim kommune har innført eiendomsskatt og
baseres denne på markedsverdien minus
bunnfradrag multiplisert med den promillesats som
til enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t
2‑7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes
til kommunen.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Selger tar følgende forbehold med tanke påigangsetting av prosjektet: Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 01.09.2023. ‑ At det for selger innvilges en tilfredsstillende byggelånsfinansiering, herunder åpning av byggelån.‑ Ved 2 av 3 solgte enheter)‑ Igangsettingstillatelse gitt fra kommunen.

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:‑ Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.‑ Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser.‑ Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet/borettslaget for å forestå driften av sameiet/borettslaget første driftsår.

Det vil være mulig for laget etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.‑ Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.‑ Selger forbeholder seg retten til å bestemme material‑ og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.‑ Den enkelte leilighet er vist i etasjeplaner for det enkelte huset. Der det er avvik mellom leilighetstype og etasjeplaner er det etasjeplaner som gjelder. Begge parter vil bli fristilt fra inngått avtale dersom selger ikke frafaller forbeholdene innen oppgitt frist. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene og igangsette bygging på lavere forhåndssalg. Videre står selger fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å gjøre forbeholdene gjeldende. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Evt. beløp som kjøper har innbetalt, med tillegg av evt. opptjente renter, utbetales til kjøper. Dersom kjøper ikke har fått annen beskjed fra selger innen fristens utløp, anses selgers forbehold som frafalt. Selger informerer kjøper når bygging igangsettes (byggestart). Arbeider med og på eiendommen som gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne for byggestart etter kontraktsbestemmelsene. Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om: 1. Fremdrift. 2. Byggestart og overtagelse.

Har du lignende bolig du ønsker å selge?

Ta kontakt med megler for å vite mer om markedet

Registrer din boligdrøm, så hjelper vi deg å finne den

Hos oss får du tilsendt bolignyhetene før resten av markedet. Det gjør at du får bedre tid til å vurdere hvilke eiendommer som passer deg og dine behov aller best. Søket er aktivt i 3 måneder og kan forlenges om det tar litt tid å finne boligdrømmen.

Kontaktinformasjon

Navn(Påkrevd)

Hvor ønsker du å bo?

Hvilke type bolig ønsker du?