Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

hommelvik

Liavegen 2B - B-507, B-507

Prisantydning

4 790 000,-
Totalpris: 4 909 750,-

Flott, nyoppført leilighet beliggende i toppetasjen - To soverom - Vaskerom - P-plass i kjeller - Butikk i 1.etg

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

4 790 000,-

Omkostninger

119 750,-

Fellesutgifter

4 762,-

Primærrom

81 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

300810454

Nabolagsprofil

Vis nabolagsprofil

Byggeår

2022

Energimerke

B

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Silje Merete Skog

Prosjektleder/ Eiendomsmegler

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  2 minwalking
 • trainJernbanestasjon
  12 minwalking
 • primary-schoolSkole
  6 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  8 minwalking
 • grocery-storeDagligvare
  2 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 4 790 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 4 790 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 119 750,-
Omkostninger totalt 119 750,-
Totalpris ink. omkostninger 4 909 750,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

3-0163/23

Matrikkel

Gnr. 57
Bnr. 403
Snr. 37
Malvik Kommune

Byggeår

2022

Tomt

m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Heis

Beskrivelse av boligen

Parkering

Det medfølger en p-plass.

Diverse

Det er forbudt å erverve mer enn to eierseksjoner i det samme eierseksjonssameiet. Ervervsbegrensningen omfatter også indirekte erverv. Som indirekte kjøp regnes erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap som fører til at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har en nærmere bestemt tilknytning til hverandre:
For det første gjelder det nærstående.

Som nærstående regnes ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i et ekteskapsliknende forhold, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken samt deres ektefeller eller tilsvarende, slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold. Som nærstående i denne sammenheng gjelder også selskap som vedkommende selv eller noen nærstående har bestemmende innflytelse over. Det er likevel ikke noe i veien for at en nærstående erverver en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig.

For det andre gjelder det der eierne er selskaper i samme konsern, og for det tredje gjelder det dersom eierne er selskaper, som en fysisk person alene eller sammen med en nærstående har bestemmende innflytelse over

Internett/TV

TV/internett er inkludert i fellesutgiftene.
* Er det oppgradert hastighet fra standard pakke? Ekstra kostnad

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme og elektrisk oppvarming av leiligheten. Varmekabler i gulv på bad.
Oppvarming av tappevann via elektrokjel, der kostnader inngår i fellesutgifter. Oppvarming av egen seksjon kommer i tillegg

Innhold

Type bolig og eierform

Eierseksjon

Byggeår

202

Innhold

BESKRIVELSE PR. ETASJE:
Følgende rom inngår i Primærarealet (P-ROM):
- 5. etasje: Entre, bad, vaskerom, 2 soverom og stue/ kjøkken.
Følgende rom inngår i sekundærarealet (S-ROM):
. 5.etasje: Bod.
 

BESKRIVELSE ROM (P-ROM/S-ROM):
- BRA: 84 kvm
- P-ROM: 81 kvm
- S-ROM: 3 kvm
 

TAKSTMANN KOMMENTAR TIL AREALOPPMÅLING OG ROMBENEVNELSE:
- Rombenevnelser er satt med bakgrunn i tilsendte byggetegninger fra megler.
- Takstmann har etter beste skjønn ut i fra dagens bruk konkludert med følgende areal, avrundet til nærmeste hele tall og oppgitt i kvadratmeter.


STANDARD FOR AREALOPPMÅLING
Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
 
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no

Areal

Bruksareal (BRA): 84m2
Primærrom (P-ROM): 81m2

Antall soverom

2

Antall rom

3

Energimerke

Energimerke B
Oppvarmingskarakter Ukjent
Komplett attest følger vedlagt.

Tomt

Areal m2 eiet tomt.
Felles eid tomt.

Grunneiendom: gnr. 57, bnr. 400 er 3.734 m2 i følge kommuens plankart og vil være felles eiendomstomt som eies i fellesskap av sameiet. Hver enhet får tinglyst 1 andel i fellesareal.

Anleggseiendom for bygg A og B: gnr. 57, bnr. 399. Hver enhet for overført en andel for bod og to andeler for evt. parkeringsplass.

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 4 762,-

Felleskostnader inkluderer

Ifølge forretningsfører dekker felleskostnadene bl.a.:
- Lønn og andre godtgjørelser
- Revisjon- og forretningsførerhonorar
- Kommunale avgifter og renovasjon
- Tekniske anlegg/heis/garasjeanlegg/vakthold/alarm
- Vedlikehold/drift
- Energikostnader, fjernvarme, kommunikasjonspakke
- Bygningsforsikring, avsetning til vedlikehold etc.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5031/57/403/37:
12.11.2021 - Dokumentnr: 1431398 - Bestemmelse om adkomstrett
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold
Overført fra: Knr:5031 Gnr:57 Bnr:403
Gjelder denne registerenheten med flere

12.11.2021 - Dokumentnr: 1431398 - Erklæring/avtale
Gjensidig rett til å legge og ha kabler, rør og andre nødvendige føringer over eiendommene
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:5031 Gnr:57 Bnr:403
Gjelder denne registerenheten med flere

14.07.2022 - Dokumentnr: 781866 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 37
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 83/2295

Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp)

Regulering

Området er regulert til boligformål og forretning iht. reguleringsbestemmelser for Hommalvik Panorama - planid 201507. Reguleringsbestemmelser og detaljregulering for Hommelvik Panorama kan fås ved henvendelse til megler.

Det er planlagt oppført blokk A.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 30.06.2022. Midlertidig brukstillatelse gjelder for bygg B med tilhørende utomhusarealer.

Det er oppgitt noen gjenstående arbeider som skal på plass samt rekkefølgebestemmelser som må være innfridd før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for hele tiltaket.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner, dog med de begrensninger som ligger i eierseksjonsloven ifht. korttidsutleie som begrenset til 90 dager.
 
Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.
Utleie skal meldes til sameiets styre.

Kommunale avgifter pr. år

kr ,-

Kommentar til kommunale avg

Avgift for vann, avløp fra kommunen og renovasjon fra Innherred Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Kommentar vei, vann og avløp

Offentlig avløp via private stikkledninger

Offentlig vann via private stikkledninger.

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende reguleringsplan.

Formuesverdi

Primær kr. ,-
Sekundær kr. ,-
Med primærbolig menes der boligeier er folkeregistrert bosatt, mens sekundærbolig menes andre eiendommer så som pendlerbolig, utleiebolig, hytte i byen, helårsbolig brukt som fritidsbolig (hytte).
Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert Offentlig informasjon 41 Informasjon om boligen Informasjon om boligen 41 med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Avtalerettslige forhold

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger. Angi ønske i budskjema.

Sentrale lover

Da eiendommen ikke er eldre enn 12 måneder og midlertidig brukstillatelse er utstedt 30.06.2022, er utbyggers 1 års befaring ikke utført.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
 
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, arealmåling fra bygningssakkyndig og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
 
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke boligen nøye.
 
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
 
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges «som den er» eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
 
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
 
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers «egenandel»/ «egenrisiko»), om ikke annet er sagt i loven.
 
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
 
* Med forbrukerforhold menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 
Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås av kjøper som ikke anses som forbruker selges eiendommen «som den er»: 
Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger. Videre kan ikke kjøper gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.
 
Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Se også teknisk beskrivelse av boligen, som framkommer i takst/ tilstandsrapport/boligsalgsrapport. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.
 
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
 
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 
Informasjon vedr. lovendring finnes også her: https://nylander.no/informasjon-til-vare-kunder-vdr-lovendring-2022/

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as

Boligselgerforsikring

Kjøper er gjort kjent med at selger ikke har tegnet boligselgerforsikring.
 
Selger har innhentet en arealberegning som er vedlagt salgsoppgaven. I henhold til avhendingsloven anses kjøper kjent med de opplysninger som framgår av et salgsdokument. Kjøper oppfordres derfor til å gjøre seg kjent med denne.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 
Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet.

Avtalebetingelser

Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal være kreditert meglers klientkonto og skriftlig melding fra kjøpers bank må foreligge innen 2 virkedager før overtakelse.
 
Kjøpesum regnes ikke som betalt av kjøper før kjøpers panterett er mottatt av oppgjør i korrekt utfylt, undertegnet og bevitnet stand. Valuteringsdato legges til grunn for all renteberegning mellom partene.
 
Ved forsinket betaling av hele eller deler av kjøpesummen og omkostninger, kan selger kreve lovens forsinkelsesrente av den til enhver tid ubetalte del av kjøpesummen fra avtalt tidspunkt for overtakelse og frem til full innbetaling faktisk finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
 
Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.
 
GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 
VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester

Meglers vederlag

Oppdragsgiver betaler:  
Meglerprovisjon fastpris               kr. 40 000,- 
Digitale tjenester kr. 250,-
Oppgjørsgebyr                              kr.   5 000,- 
Annonsering kr. 700,-
 
Meglerforetakets utlegg:
Servitutter, pr. stk                          kr.   172,-
Tgl. sikringsobligasjon                   kr.   585,- 
Foto                                                  kr.   3 500,- 

Alle beløp er ink. mva.

Vedlegg

Vedlegg i salgsoppgave anses som en del av salgsoppgaven og må leses i sammenheng med den informasjon som framgår av denne.

Arealberegning
Energiattest
Planskisse
Reguleringsbestemmelser
Midlertidig brukstillatelse
Vedtekter
Budsjett