Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

trondheim

Nornevegen 3A

Prisantydning

7 990 000 - 8 250 000,-
Totalpris: 8 189 750 - 8 456 250,-

NARDO - Prosjekterte eneboliger i kjede. Carport. 4/3 soverom. Etterspurt beliggenhet! Kun ett ledig!

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

7 990 000 - 8 250 000,-

Eieform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Finn annonse

308252040

Etasjer

0

Energimerke

None
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

q4 2022
q1 2023
q3/q4 2023
Ca. 12 mnd. fra byggestart.
Enheter
Enhet Areal Soverom Totalpris
Nornevegen 3 A 136 m2 4 kr 8 456 250,-
Nornevegen 3 B 136 m2 4 Solgt
Nornevegen 3 C 136 m2 4 Solgt

Fasiliteter

  • Garasjeplass
  • Hage
  • Balkong/Terrasse

Om prosjektet

Områdebeliggenhet

Eiendommen ligger i et skjermet og familievennlig
boligområde, med fredelige omgivelser og fri for
gjennomgangstrafikk. Boligene blir svært praktisk
plassert, hvor du vil ha kort avstand til både
Trondheim sentrum og avkjøring til E6. Boligene har
nær beliggenhet til både skole, barnehage,
idrettsanlegg, kjøpesenter og andre etterspurte
fasiliteter og servicefunksjoner.
Området består av svært gode bussforbindelser.
Med en bolig i Nornevegen 3, vil du få gangavstand til
både barne,‑ og ungdomsskole. Fra eiendommen har
du omtrent samme avstand til Steindal skole som
Nardo skole. Hoeggen ungdomsskole ligger rett ved
Steindal, og Sunnland ungdomsskole ved Nidarvoll.
Det er etablert flere barnehager i nærområdet, som
for eksempel Jotunheimen barnehage og Nardo
barnehage. Se vedlagt nabolagsprofil for nærmere
info.
Fra boligen har du gang,‑ og sykkelavstand til
nærmeste kjøpesenter, Nardosenteret.
Nardosenteret tilbyr alt fra dagligvare med
ferskvaredisk, Narvesen, blomsterforretning og
frisørsalong. I motsatt retning finner du Nissekollen
idrettsanlegg. I tillegg finner du døgnåpen
bensinstasjon og dagligvare på motsatt side av veien
fra idrettsanlegget. Fra eiendommen vil du ha kort
avstand til Lerkendal stadion, som er et av
Om prosjektet
Trondheims mest besøkte og livlige attraksjoner.
Se nabolagsprofil i nettannonser og salgsoppgave
for mer informasjon.

Innhold

1. etasje Vindfang, vask/wc/teknisk rom, stue og kjøkken
2. etasje Soverom, bad, loftstue/gang og garderobe.


Boligen har 3 soverom, men du kan velge å disponere TV-stue som det fjerde soverommet. Du velger da enten 3 soverom og større tv-stue eller 4 soverom og mindre TV-stu

Beskrivelse

Nornevegen er et rolig og barnevennlig boligområde med etterspurt beliggenhet på Nardo. Her er det planlagt bygging av 3 stk. flotte eneboliger i kjede. Boligene blir bygget med plate på mark og over to etasjer. Praktisk og romslig planløsning gir god romfølelse og arealeffektive hus med bl.a. 4 soverom og åpen kjøkken-/stueløsning. Det blir levert god standard i utgangspunktet, men likevel rom for en del tilvalg. Egen carport, utebod, platting og hageflekk. Kort vei til Nardocenteret med butikker, restaurant, apotek, postkontor etc. Det er i tillegg meget godt tilbud på offentlig kommunikasjon i området.

Standard

Se vedlegg

Generelle forhold

Selger tar følgende forbehold med tanke påigangsetting av prosjektet: Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 01.09.2023. ‑ At det for selger innvilges en tilfredsstillende byggelånsfinansiering, herunder åpning av byggelån.‑ Ved 2 av 3 solgte enheter)‑ Igangsettingstillatelse gitt fra kommunen.

Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:‑ Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt og rådgivere.‑ Det kan bli endringer som følge av krav fra offentlige instanser.‑ Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet/borettslaget for å forestå driften av sameiet/borettslaget første driftsår.

Det vil være mulig for laget etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.‑ Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer.‑ Selger forbeholder seg retten til å bestemme material‑ og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer.‑ Den enkelte leilighet er vist i etasjeplaner for det enkelte huset. Der det er avvik mellom leilighetstype og etasjeplaner er det etasjeplaner som gjelder. Begge parter vil bli fristilt fra inngått avtale dersom selger ikke frafaller forbeholdene innen oppgitt frist. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene og igangsette bygging på lavere forhåndssalg. Videre står selger fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å gjøre forbeholdene gjeldende. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Evt. beløp som kjøper har innbetalt, med tillegg av evt. opptjente renter, utbetales til kjøper. Dersom kjøper ikke har fått annen beskjed fra selger innen fristens utløp, anses selgers forbehold som frafalt. Selger informerer kjøper når bygging igangsettes (byggestart). Arbeider med og på eiendommen som gjøres før slikt varsel foreligger, er ikke å regne for byggestart etter kontraktsbestemmelsene. Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om: 1. Fremdrift. 2. Byggestart og overtagelse.

Energimerking

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjent
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skal fra A-G. Dersom selger/utbygger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen jf. forskrift om energimerking § 7.

Konferer med megler om attest er utstedt for boligene

Kjøpers omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: * Dokumentavgift bolig, 2,5 % av andel tomteverdi kr. 2.233.333,‑, kr. 55.820,Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 585,Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 585,Totalt p.t. kr. 56.990,*Ved kjøp av ny bolig (nyoppført bolig som ikke er tatt i bruk) skal det kun betales dokumentavgift av andel tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (2,5% av andel tomteverdi). Dersom det skal tinglyses flere enn én obligasjon, må det betales tinglysingsgebyr kr 585,‑ pr. ekstra obligasjon. Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter og gebyrer. En slik endring vil bli belastet/ godskrevet kjøper. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/ økning være kjøpers ansvar og risiko.

Ferdigstillelse

Det er forventet byggestart så snart selgers forbehold for igangsetting er avklart.

Etter 2 av 3 solgte vil leiekontrakt på dagens bygningsmasse bli oppsagt. Riving og bygging vil igangsettes etter at leieforholdet er opphørt.

Estimert byggetid er 10 - 12 mnd.

Dersom det oppstår forsinkelse, skal dagmulkt beregnes etter 12 mnd. (angitt byggetid) fra sletting av selgers forbehold.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, så skal det meddeles kjøper skriftlig innen den angitte frist, og følgende vil da gjelde:

Bindende avtale bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av avtalens bestemmelser.

Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper.

Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted.

Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt og innflytningsklar.

En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Dersom det oppstår en forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal denne beregnes fra det nye overtakelsestidspunktet.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest / midlertidig brukstillatelse foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige leiligheter/fellesarealer/ tekniske installasjoner.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.

Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes innenfor normal kontortid.

På nåværende tidspunkt er det en uoversiktlig situasjon knyttet til krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner. Dette kan påvirke tilgang og leveringstid på bygningsmaterialer og tilgang på arbeidskraft. Samtidig er det en usikkerhet knyttet til om spredning av koronavirus, eksempelvis gjennom nye mutasjoner, som kan påvirke tilgang på arbeidskraft eller bygningsmaterialer. Det er derfor usikkert om fremdriften kan bli påvirket av disse forholdene, og det er ikke tatt høyde for ev. fremdriftskonsekvenser i angivelsen av tidsfristene.

Fristene i avsnitt over er ikke bindende for selger, dersom overskridelse av fristen skyldes følger av krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner eller følger av koronavirus. Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår slike følger som medfører at ovenstående frister forskyves. Fristene i avsnitt over er bindende og utløser dagmulkt, dersom de overskrides av andre årsaker enn angitt i ovenstående avsnitt. Fristene kan for øvrig også bli forskjøvet hvis Selger har rett til fristforlengelse etter bufl. § 11.

Per i dag er det en noe uoversiktlig situasjon i Norge knyttet til spredning av koronavirus. Det er derfor usikkert om fremdriften kan bli påvirket av dette, f.eks. hvis byggearbeidene tar lengre tid enn planlagt pga. sykdom eller karantene hos mange ansatte hos utførende entreprenør. Selger skal varsle Kjøper dersom det oppstår forhold knyttet til koronavirus som medfører at det blir forsinkelser i leveranse.

FORHÅNDSBEFARING AV BOLIG
Kjøper vil bli innkalt til forhåndsbefaring av boligen før overtagelse.

Ved forhåndsbefaringen er målsettingen at boligen skal fremstå ferdig og uten synlige feil og mangler. Dersom det oppdages kontraktsmessige mangler, blir disse protokollført for utbedring før selve overtakelsen. På samme befaring vil man også avstemme at endrings- og tilleggsarbeider er i tråd med avtaler avtalt med entreprenørene.

Det skal føres protokoll som skal signeres av begge parter.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Arealer

P‑rom ca.: 133 kvm B
Bra ca: 160 kvm P‑rom:
1.etg.: Vindfang, vask/wc/teknisk rom, stue og kjøkken.
2.etg.: Soverom, bad, loftstue/gang og garderobe. Sum P‑rom: 133 kvm. Bra.: Carport, utebod og sykkelskur:. Sum bra 160 kvm.

Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger.

Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og liknende. Oppgitt areal på leiligheter, rom og balkonger/terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal.

Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelig avrundingsprinsipper.

Adkomst

Se vedlagt nabolagsprofil for kart og oversikt over adkomst.
Det vil bli skiltet med Nylanderskilt ved fellesvisning.

Parkering

Boligene får egne carporter.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av: Elektrisk.*

Varmekabler i flislagte gulv. Det leveres pipe i Leca.

Øvrig informasion

Endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngis bud etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres i så fall til å ta forbehold i budet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg eller endringer som kjøper forutsetter skal være mulig å få utført. Alle endrings eller tilleggsarbeider avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris eventuell fristforlengelse som følge av endringene.

Alle tilvalgsbestillinger skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Dersom selger vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene.

Det gjøres oppmerksom på at selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv, jf. buofl § 44. Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren/underleverandør kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Uten §47 garanti, forfaller kostnader knyttet til kundeendringer til betaling sammen med kjøpesummen for leiligheten. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandør, anbefaler megler at betaling for disse endringene finner sted etter overtagelse har funnet sted eller etter at materiellet er tilført kjøpers eiendom.

Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør megler oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs Se forøvrig evt. nærmere informasjon om tilvalg/ kundeendringer i utbyggers leveransebeskrivelse/ romskjema. ENDRING I KONTRAKTSPART Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpebekreftelse og kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker å endre kontraktspart/ hjemmelsforhold, vil det påløpe et administrasjonsgebyr til megler på kr 10.000, inkl. mva. for utarbeidelse av transportkontrakt og endring av skjøte/dokumenter. Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse til selskap og blancoskjøte. Endring krever selgers samtykk

Videresalg av kontrakt

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at

a. ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
b. eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
c. ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert.

Etter denne dato, betinger selgers seg et administrasjonsgebyr på kr. 25.000,- inkl. mva.

Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 10.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et videresalg kommer i tillegg til dette.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

Kjøper plikter å informere sin kjøper om at garanti tiltransporteres til ny kjøper på førstegangs Kjøpesum.

Evt. endring av eierskap mellom nærstående eller fra/til kjøpers selskap etter bud/aksept vil kreve selgers forutgående samtykke.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE:
Der Kjøper1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2.
Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger.
I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr. garantistillelser

Avbestilling

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres
erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Adgang til utleie

Eiendommen kan i sin helhet leies ut til boligformål.

Diverse

Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av 28Informasjon om boligen eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i bud. Megler fraråder bruk av blanco‑skjøte. Dersom kjøperen av boligen ikke ønsker grunnbokshjemmel overført ved overlevering av boligen fra selger til kjøper (blanco skjøte), må avtale som regulerer dette forholdet inngås og oppnås mellom kjøper og selger og godkjennes av megler. Kjøper må selv besørge samtykke til dette fra sin bankforbindelse/kreditor, i forbindelse med budgivningen. Kreditor må i slikt tilfelle utferdige pantedokument basert på tredjemannssamtykke i tinglysing av pantedokumentet i den aktuelle bolig/ seksjon. Selger plikter på sin side å signere tredjemannssamtykket i kjøperens pantedokument. Urådighetserklæring til kjøper tinglyses på eiendommen, og gebyr for dette bekostes av kjøper. Dersom kjøperens kreditor ikke samtykker i slik gjennomføring av handel, gir kjøperen selgeren ugjenkallelig rett til å tinglyse skjøte for å unngå forsinkelse av oppgjøret fra meglers side. Kjøperen kan i så henseende ikke gjøre selgeren eller megleren ansvarlig for de kostnader eller tap han blir påført ved manglende samtykke fra sin kreditor. Dersom kjøper inngår avtale om kjøp av flere boliger som går i strid med gjeldende lovverk, jfr. borettslagsloven eller eierseksjonsloven, plikter kjøper innen overtagelsesdag å utpeke hvem som skal stå som kjøper i skjøtet, samt dennes signatur på skjøtet.

Velforeningsbeskrivelse

Velforening/veilag kan etableres etter ønske og i samråd med kjøper av de respektive boligene i Nornevegen 3 A-C.

Andre utgifter

Nornevegen 3 A: Kr. 8.250.000,‑ + omk.
Nornevegen 3 B: Kr. 7.990.000,‑ + omk.

Totalprisen på boligen består av kjøpesum og oppgitte omkostninger for hver bolig. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.

Betalingsbetingelser/avtalebetingelser
Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være
bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før
Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved
oversendelse av pantedokumenter for tinglysing.
Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og
pantedokumenter er megler i hende i rett tid.
Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset
Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas
forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer
og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i
mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli
fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan
utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og
kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får
økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling

Offentlig informasjon

Reguleringsplan

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser. Reguleringsbestemmelser som gjelder er R0163 og R0163m. Reguleringsbestemmelser følger vedlagt prospektet. Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert 08.02.2022.

Radonmåling: Iht. TEK17 er det krav til radonverdier i nye boliger.

Ferdigattest

Selger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse. Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig. Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan‑ og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Vei vann og kloakk

OFFENTLIG: Vann og avløp vil bli offentlig tilknyttet. PRIVAT VEI: Privat adkomst fram til offentlig veg. I følge rammetillatelse av 08.02.2022 foreligger det avtale med eiere av Nornevegen 3 C om bruk av privat avkjørsel. Kommunen setter krav til at den privatrettslige avtalen tinglyses. Evt. utgifter til brøyting og vedlikehold av vei frem til kommunal vei må påregnes.

Avtalerettslige forhold

Generelle avtaleforutsetninger

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova).

Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93, sist endret 01.01.2022. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Avbestilling: Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og
budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres
erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha
erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av
avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det
økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.
Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon
dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings‑ og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum, omkostninger og evt. tilvalg skal være bekreftet innbetalt senest innen 2 virkedager før Overtakelsesdato. Det samme gjelder ved oversendelse av pantedokumenter for tinglysing. Kjøper er selv ansvarlig for at innbetalinger og pantedokumenter er megler i hende i rett tid.

Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Meglerhuset Nylander AS sin klientkonto i Danske Bank. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling.

Kjøpsbetingelser

Handelen er juridisk bindende for begge parter i det kjøpebekreftlese er akseptert av selger. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Alle kjøpsbekreftelser skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektselger/sendes via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpsbekreftelser med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere enhver kjøpsbekreftelse.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til prosjektselger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med prosjektmegler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Mangler og tilbakehold

Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at
bindende avtale er inngått gjennom bud og
budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres
erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha
erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av
avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det
økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.
Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon
dersom avbestilling vurderes.
Bestilte endrings‑ og tilleggsarbeider må uansett
betales i sin helhet