Summen av opplysninger på denne siden er komplett salgsoppgave for eiendommen

klæbu

Hornet 3 B

Prisantydning

3 190 000,-
Totalpris: 3 270 920,-

3-roms selveier i 1 etg mot sørvest under bygging! Innflytting februar/mars 24. God standard. Fjernvarme i gulv. Carport

Nøkkelinformasjon

Prisantydning

3 190 000,-

Omkostninger

80 920,-

Fellesutgifter

710,-

Primærrom

63 m2

Eieform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Finn annonse

327898590

Byggeår

2024

Energimerke

None

Soverom

2 soverom
Se fullstendig nøkkelinformasjon

Martin Bjerkaker

Avdelingsleder Nybygg / Eiendomsmegler

Janne Myran Berg

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig

Visninger

Ingen offentlige visninger, ta kontakt med megler for å avtale visning.

Nærområdet

 • bussBuss
  4 minwalking
 • traffic-gatewayKollektivknutepunkt
  7 minwalking
 • kindergardenBarnehage
  2 minwalking
 • primary-schoolSkole
  4 mindrive
 • grocery-storeDagligvare
  8 minwalking

Kjøpesum og omkostninger

Prisantydning

kr 3 190 000,-
Beskrivelse Kostnad
Prisantydning 3 190 000,-
Omkostninger
Dokumentavgift 79 750,-
Tinglysing skjøte 585,-
Tinglysing pantedok. pr. stk 585,-
Omkostninger totalt 80 920,-
Totalpris ink. omkostninger 3 270 920,-
NB: Regnestykket forutsetter at det kun noteres en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om eiendommen

Oppdragsnummer

3230070

Eier

Duero AS

Matrikkel

Gnr. 522
Bnr. 35
Trondheim Kommune

Adresse

Hornet 3 B, 7540 KLÆBU

Byggeår

2024

Tomt

m2 eiet tomt.

Eierform

Eierseksjon

Oppdragsansvarlig

Martin Bjerkaker

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Balkong/Terrasse
 • Garasjeplass
 • Offentlig vann og avløp
 • Parkett
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt
 • Moderne
 • Rolig område
 • Elbillader
 • Balansert ventilasjon

Beskrivelse av boligen

Oppvarming

Fjernvarme

Viktig Informasjon

Ny kjøper overtar kjøper 1s rettigheter og forpliktelser som fremkommer av kontrakt med opprinnelig selger. Salgsprospektet og kontrakten beskriver en konkret bolig under oppføring. Kjøper 1 ønsker å selge sin kontraktsposisjon (hovedkontrakt), som gir rett og plikt til å overta boligen når denne er ferdigstilt.

Ved kjøp av kontraktsposisjon må hovedkontrakten overtas med alle rettigheter og forpliktelser, herunder betalingsvilkår og de lovpålagte garantier som følger med. Hovedkontrakten, sammen med eventuelle tilvalg kjøper 1 har gjort, regulerer alle forhold knyttet til leveransen av boligen. Før et kjøpstilbud inngis, forutsettes det at ny kjøper har satt seg godt inn i hovedkontrakten med tilhørende vedlegg. Hovedkontrakten uttrykker en fast pris, det vil si den opprinnelige kjøpesummen samt omkostninger og tilvalg som utgjør den totale prisen for boligen.

Garanti som Utbygger har stilt i medhold av buofl. § 12 og eventuelt § 47 kan gjøres gjeldende av Kjøper 2 som køper 1s rettsetterfølger (jf. Buofl. § 12, 6. ledd).

Kjøper 2 er kjent med at garanti etter buofl. § 12, som minst lyder på 3 % av vederlaget i perioden før overtagelse og 5 % i perioden frem til 5 år etter overtagelsen, er beregnet av opprinnelig kjøpesum mellom Utbygger og Kjøper 1 i henhold til Kjøpekontrakten.

Ny kjøper må fremlegge finansieringsbevis på opprinnelig kjøpesum iht. opprinnelig selgers krav om sikkerhetsstillelse. Kjøpesum/merverdi for kontraktsposisjonen må betales inn som ubundne midler dvs. fri egenkapital, som betyr at beløpet ikke kan være betinget av tinglysing av pant i eiendommen som omfattes av hovedkontrakten. Kjøpesummen/merverdien for kontraktsposisjonen forfaller til betaling ved signering av transportkontrakten.

Ved overtagelse av eiendommen innbetales opprinnelig kjøpesum samt omkostninger og evt. tilvalgsavtaler iht. vedlagte hovedkontrakt.

Interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i hovedkontrakten med vedlegg. Kjøper 1 har intet ansvar for at opprinnelig selger oppfyller kjøpekontrakten. Dersom opprinnelig selger ikke fullfører arbeidet iht. hovedkontrakten, herunder misligholder, gjør gjeldende forbehold som medfører at boligen aldri blir overlevert, så har den nye kjøperen krav på tilbakebetaling av kjøpesummen/merverdi og evt. delinnbetalinger.

Dersom ny kjøper avbestiller eller på annen måte annullerer hovedkontrakten med opprinnelig selger, har ny kjøper ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kjøpesummen/merverdien iht. transportkontrakten. Det samme gjelder dersom ny kjøper misligholder hovedkontrakten, og dette medfører at opprinnelig selger hever avtalen med ny kjøper.

Oppgjør av vederlaget/merverdi til kjøper 1 av hovedkontrakt vil først skje når følgende vilkår er oppfylt:
• Ny kjøper har innbetalt total kjøpesum: dvs. vederlag for kontrakt, opprinnelig kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg/endringer.
• Det er gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest og boligen er stilt til kjøpers disposisjon (overtakelse er gjennomført).
• Ny kjøper har mottatt hjemmel til eiendommen

Innhold

Type bolig og eierform

Eierseksjon

Byggeår

202

Areal

Bruksareal (BRA): 58m2
Primærrom (P-ROM): 63m2

Antall soverom

2

Antall rom

2

Energimerke

Energimerke None
Oppvarmingskarakter Ukjen

Tomt

Areal m2 eiet tomt

Borettslag og sameie

Månedlige felleskostnader

kr 710,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader dekker bl.a. felles bygningsforsikring, utvendig drift og vedlikehold av
bygg, brøyting og strøing samt drift og vedlikehold veier, plen, lekeareal ol.

Offentlig informasjon

Kommentar til heftelser

Sameiet og kommunen har legalpant for forfalte fellesutgifter og kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Avtalerettslige forhold

Forbehold

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Sentrale lover

Avtaleforholdet reguleres av Avhendingslovens §1-1 punkt 4 og Lov av 13.05.1988, Kjøpsloven.
Kjøp av en kontraktposisjon, som gir rett til en bolig under oppføring, innebærer at man trer inn som kjøper i en allerede inngått kontrakt. Kjøper forplikter seg også til å overta eventuelle endringsavtaler som er inngått mellom selger og utbygger.

Personvern

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. Se mer på: https://nylander.no/personvernerklaering-for-meglerhuset-nylander-as/

Hvitvasking og terrorfinansiering

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.

Budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Før det leggs inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også bud forhøyelser og motbud aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud med oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjon i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er for bruker) skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som med fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Visning

Velkommen til visning

Meld deg på visning eller kontakt eiendomsmegler for privatvisning. Visning blir ikke gjennomført uten påmeldte.

Finansiering

Vi samarbeider med Danske Bank, og de tilbyr gode betingelser til våre kunder. Kontakt din megler om dette og vi setter deg i kontakt med en dyktig finansiell rådgiver. Meglerforetaket mottar honorar ved formidling av finansielle tjenester.