Personvernerklæring for Meglerhuset Nylander AS

Ditt personvern er viktig for Meglerhuset Nylander AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Meglerhuset Nylander AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er Meglerhuset Nylander AS.

Daglig leder i Meglerhuset er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Meglerhuset Nylander AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til personvernkoordinator.

Vår behandling av personopplysninger

Meglerhuset Nylander AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Dine personopplysninger utleveres ikke til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller at du har samtykket til dette.

Bruk av databehandlere

Meglerhuset Nylander AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Meglerhuset Nylander AS lagres på servere i Oslo.

Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@nylander.no  eller eventuelt per post til Meglerhuset Nylander AS, Ringvålveien 4, Postboks 69, 7472 Heimdal.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.